Notícias

Actualitat d'OPP Group

La termo descontaminació de camions com un nou pilar en el camí cap a racionalitzar el consum d’antibiòtics a la granja porcina.

Publicat el dia

http://oppgroup.com/ca/proyectos-i-d-i/drysist/

La termo descontaminació de camions com un nou pilar en el camí cap a racionalitzar el consum d’antibiòtics a la granja porcina.

J. Fernández, G. Cano, X. Serra, J. Sanmartín, R. Galofré, R. Segundo*
Optimal Pork Production Group

Introducció:
Hi ha consens científic, que la principal via de contagi de malalties en el sector porcí és la transmissió associada al transport de bestiar porcí. Quan es sub contracta externament el transport de porcs, aquest segment pot quedar totalment o parcialment fora del control dels programes de bioseguretat de les granges.
La qualitat del rentat dels camions de porcs, està freqüentment subjecte a múltiples variables que afecten el resultat final, alguns d’ells són; temps disponible, idoneïtat i voluntat del rentador, equips i productes disponibles, disponibilitat de bona llum interior per observar la qualitat del treball, qualitat de la supervisió del procés, etc.

Reptes sanitaris:
Depenent dels animals que es transporten, els riscos sanitaris són diferents. Sigui que es tracti; transport de reproductors, transport de garrins, o transport de porcs acabats a feina, els riscos sanitaris poden provenir de diferents patògens o, una barreja d’ells.
A la indústria alimentària, el preocupa la possibilitat de contagi de Salmonella. Dels engreixos, poden sortir animals excretant, brachispiras, Lawsonia, PRRS, Actinobacillus pleuropneumoniae i altres.
Pel moviment d’animals entre països, preocupen patògens que avui poden ser exòtics, com ara la Pesta Porcina Africana, Febre aftosa, o altres.
Els reptes sanitaris són múltiples, i l’estrès i l’amuntegament del transport poden afavorir l’excreció d’alguns d’ells, mentre que el canvi geogràfic i pot afavorir el contagi accidental d’altres.

Mètodes químics:
La tradicional desinfecció química, ha demostrat ser un mètode de resultats molt variables quant a l’eficàcia de descontaminació de camions. Això es deu al fet que el resultat està influenciat per múltiples factors. Entre d’altres:
a. Qualitat del rentat i retirat de la matèria orgànica.
b. Dilució correcta del producte.
c. Tipus de desinfectant.
d. Temps de contacte.
e. Mètode d’aplicació.
f. Voluntat i idoneïtat de l’empleat.
g. Tipus del camió.
h. Tipus de patogen present.
i. Manca d’estandardització i auditat del procés.

Termo Descontaminació:
Treballs de la Universitat de Minessotta, i l’empresa genètica PIC? orientats a millorar el control de PRRS i altres malalties, van obrir el camí de la desinfecció tèrmica dels camions de transport de bestiar porcí. El principi de la descontaminació i assecat termo assistida (Tadd) es basa en escalfar tot el camió fins a arribar 70 ºC per 30 minuts (per al cas del control de PRRS).
Aquest sistema ha resultat ser un sistema molt fiable per reduir la càrrega bacteriana i viral dels vehicles de transport, ajudant a eliminar també l’aigua residual de rentat (assecat).
Aquesta descontaminació tèrmica, sens dubte, el més efectiu de reducció de patògens, té, però, alguns desavantatges per al vehicle, el que ha portat en alguns casos, certa resistència a la seva implementació. El deteriorament acumulatiu de plàstics i gomes, del camió, associat als consecutius tractaments tèrmics és probablement la causa que s’ha difós tan massivament com hauria.

Altres sistemes de descontaminació termo assistida:
Mantenint els principis de la termo descontaminació i l’eliminació de la desinfecció química del procés de rentat. S’ha desenvolupat un altre sistema, anomenat Dry Sist?, que busca incorporar alguns canvis orientats a millorar l’acceptació del procés. Les premisses per al desenvolupament d’aquest sistema van ser:
a. Només descontaminar tèrmicament la caixa i rampa del vehicle (zones més contaminades).
b. Millorar l’eficiència tèrmica del procés, en incloure un hangar retràctil que “envolta” la part a descontaminar del camió, baixant també el cost per tractament.
c. No incloure desinfectants en el procés del rentat, als efectes de facilitar la biodegradació de les aigües residuals.
d. Que sigui un procés gestionat i certificat electrònicament, basat en la lectura de sondes tèrmiques, reduint així l’error humà.
e. Aplicar desinfectant en simultani i automàticament als baixos del vehicle (també, per un procés certificable).
f. Desinfectar manualment la cabina, seguint el protocol de desinfecció que s’ha proposat per al control de la Diarrea Epidèmica Porcina. Aquesta és l’única part del procés que es manté com a manual, i el seu objectiu és el de no danyar l’interior del vehicle.

La foto tèrmica Nº 1 demostra la temperatura externa de 82,5 ºC que arriba a la part externa de la caixa d’un camió de 3 pisos, de 14 metres de llarg.

Les fotos tèrmiques Nº 2, 3, 4 demostra que la temperatura a les rodes del darrere i el tanc de combustible, la cabina no superen els 55. ºC graus. Garantint la innocuïtat del procés.

La creixent necessitat de certificar els processos:
Adjunt s’observa una còpia del certificat, generat pel sistema Dry Sist . Aquest certificat, només s’emet quan s’hagin complert correctament totes les etapes del procés.
En ell, queda documentada l’evolució de la temperatura internes, mesura per 8 sondes, prèviament col·locades en diferents punts de la caixa del camió o, connectades a les sondes del vehicle. El certificat, es genera automàticament en acabar el procés, però només si s’han completat en tractament tèrmic, en totes les sondes, segons els paràmetres de temperatura pre fixats, en el sistema. Aquest certificat, conté una gràfica autogenerada de la corba de temperatura de les sondes, una signatura electrònica única i inviolable per identificar li procés, una fotografia de la matrícula del vehicle, i altres dades rellevants que poden ser enviats al granger al qual es dirigirà el camió.

La reducció de l’ús d’antibiòtics i la termo descontaminació:
Associada a la creixent pressió per reduir en l’ús d’antibiòtics en granges porcines, el procés tèrmic de descontaminació certificat ofereix una opció molt viable per col·laborar en tallar els cicles d’infecció i contaminació entre granges.