Farm’s mother

Tots coneixem la problemàtica que sorgeix quan disposem de diversos sistemes tecnològics que conflueixen en una mateixa activitat sense disposar d’un mecanisme que els integri de forma automàtica.

Des d‘OPP Group, vam veure la necessitat de crear un sistema que coordinarà tots aquests programes i que els gestionés de manera intel·ligent. Així va sorgir Farm’s Mother, la plataforma d’integració de sistemes, maneig de dades i anàlisis de resultats per granges tecnològiques porcines pionera i més avançada de l’actualitat.

Farm’s Mother permet rebre la informació dels diferents sistemes que funcionen a la granja, interrelacionar-la, analitzar-la, generar alertes i enviar la informació una altra vegada als sistemes que ho requereixin, de manera que el personal de la granja pot conèixer els assumptes crítics de la granja, optimitzar els costos i portar un control rigurós de l’operativa diària.

Farm’s Mother s’integra en el funcionament de la granja de manera que es converteix en el verdader cor de l’explotació.

Però, la plataforma Farm’s Mother no solament s’ocupa de facilitar el treball en una granja, sino que també és una piràmide de gestió amb diferents capes d¡anàlisi i estructures informàtiques segons les necessitats del client.

CAPA PER  TREBALL EN GRANJA

En aquesta capa, Farm’s Mother disposa de diferents eines per la recollida de dades, integració de sistemes, maneig i anàlisi de dades individualment cada granja. Así doncs:

Farm’s Mother 1: Software dedicat a explotacions de mares amb o sense xip RFID, amb o sense estacions d’alimentació. Aquest software, així como la resta de programes, està desenvolupat en plataforma web ja desde la seva creació. Aquest tipus de programació permet gran versatilitat en el moment de la seva instal·lació i posta en marxa. Per aquest motiu, Farm’s Mother 1 ofereix les següents configuracions:

  • Farm’s Mother 1: físicament instal·lat a la pròpia explotació per granges amb estacions d’alimentació (compatible amb diferents marques comercials i genètiques). Disposa d’una APP per Smartphone (Farm’s Mother mobile) de recollida de dades off line amb lectura de xip i/o codi QR.
  • Farm’s Mother 1 Batch: per explotacions en les que els animals no disposin de crotal electrònic i, per tant, tampoc d’estacions d’alimentació. El funcionament del FM Batch és idèntic al del Farm’s Mother amb la diferència de que les dades s’introdueixen manualment en el sistema. L’usuari de FM Batch té la opció d’allotjar el software al núvol o disposar d’un ordinador dedicat a la mateixa granja.
  • Farm’s Mother 1 + Farm’s Mother Mobile: permet a l’usuari disposar del Farm’s Mother 1 al cloud, amb les ventatges que això representa, i entrar les dades, consultar historials, etc. directament al Farm’s Mother Mobile sincronitzant-lo amb el cloud quan es disposa d’Internet.

 

  • Farm’s Mother 234: plataforma web de gestió i anàlisi de granges de transició, engreix o Wean to finish. Al FM 234 es poden gestionar, per exemple, diversos lots d’una granja d’engreix, així com de diverses granges, realitzant anàlisis comparatius, rebent alertes i previsions.

 

  • Farm’s Mother IoT: plataforma web de gestió de controls que disposi la granja, per exemple, consum d’aigüa, nivells d’amoníac, temperatura ambient, humitat, presència de rosegadors, etc.

CAPA PER TRABALL AMB GRUPS DE GRANGES (FARM’S MOTHER CLOUD)

En aquesta capa, Farm’s Mother disposa d’una gran base de dades al nùvol que, mitjançant un eficient procés de filtrat i incorporació de dades procedents de diversos softwars de gestió de mares (inclosos els pròpis Farm’s Mother 1), és capaç de disposar de tots els resultats d’un grup d’explotacions desde qualsevol ordinador conectat a Internet i amb una única filosofía d’anàlisi. Aquesta opció s’està utilitzant en empreses per analitzar d’una forma ràpida i eficient un conjunt d’explotacions i supervisar, mitjançant control per alertes, el bon funcionament d’aquestes.

CAPA PER INTERRELACIONAR DIFERENTS FONTS D’INFORMACIÓ (SMART FARM’S MOTHER)

Smart Farm’s Mother és una plataforma informàtica que permet interrelacionar i catalogar grans quantitats de dades per analitzar, d’una forma ràpida i eficient, la situació productiva, sanitària o de qualsevol índole que a l’empresa li interessa.

D’aquesta manera, totes les diferents dades provinents de les opcions del Sistema Farm’s Mother, més les dades subministrades de l’empresa i, inclús, de fonts externes, permeten tenir un control exhaustiu de tot el procés productiu i analitzar-lo en profunditat. La plataforma proporciona una potent eina per l’explotació de le dades, por mitjà de Dashboards o quadres de comandament, sense oblidar-se de la generació de nous models per convertir a les nostres aplicacions en intel·ligents. La pròpia plataforma nutreix d’eines per la creació de nous models d’intel·ligència artificial (Machine Learning o Deep Learning).

S’ha prioritzat a l’hora de la creació de la plataforma la alta escalabilitat, reducció de costos i temps de desenvolupament, decantant-nos per AWS (Amazon).